Komisioni i Vlerësimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI) si një strukturë e ngritur brenda DPPI-së për licencimin e përfaqësuesve të autorizuar, si dhe ekspertëve të PI-së, në përputhje me parashikimet e këtij ligji mori Vendimin nr.259 prot, datë 31.03.2021, duke vendosur për heqjen e licencës për një periudhë 5 vjeçare të përfaqësuesit të autorizuar  z.Ardit Loloçi.

Ky vendim është i regjistruar në regjistrin e përfaqësuesve të autorizuar në DPPI.

NJOFTIM

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, njofton të interesuarit se në mbështetje të pikës 3 të nenit, 193/b, të Ligjit nr. 9947, datë 07.07.2008, “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, të paraqesin pranë zyrës së protokollit aplikimin e tyre për të kandiduar si anëtarë të Bordit të Apelit.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Afati për dorëzimin e aplikimeve duhet të dorëzohen deri më datë 15 dhjetor 2021.