Këshilli Mbikëqyrës është organ drejtues i DPPI. Ky është një organ kolegjial, i përbërë nga pesë anëtarë, kryetari dhe katër anëtarë, nga të cilët:

  • a) një jurist;
  • b) një financier;
  • c) një anëtar i kabinetit të Kryeministrit;
  • ç) një anëtar i kabinetit të ministrit përgjegjës për ekonominë;
  • d) një anëtar nga struktura që mbulon investimet e huaja.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërohen nga ministri përgjegjës për ekonominë.

Përbërja e Këshillit Mbikqyrës:

Z.Saimir Mucmataj, kryetar

Znj. Manjola Fagu, anëtar

Znj. Jona Dundo, anëtar

Z. Fjorind Lika, anëtar

Znj. Dorina Patuzi, anëtar

Znj. Sonila Meka- Sekretar i Këshillit

 

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës janë:

– Mbikëqyrja e veprimtarisë së DPPI-së dhe ushtrimi i çdo kompetencë tjetër sipas ligjit

– Miratimi i programeve të zhvillimit të DPPI-së

– Miratimi i rregullores së brendshme të organizimit dhe të funksionimit të DPPI-së

– Miratimi i strukturës dhe organikës së DPPI-së me propozimin e Drejtorit të Përgjithshëm pas marrjes së dakordësisë nga ministri përgjegjës për administratën publike dhe ministrit përgjegjës për financat

– Miratimi i programit financiar të DPPI-së si dhe projektbuxhetin, i cili më pas miratohet nga Këshilli i Ministrave

– Miratimi i projektit për nivelin e pagave të punonjësve të DPPI-së, i cili më pas miratohet nga Këshilli i Ministrave

– Miratimi çdo vit i kritereve dhe masave për shpërblimet stimuluese të personelit për efektivitetin e shërbimit të kryer në DPPI, me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm

– Vendim nr.1, datë 16.05.2017 “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës”

– Vendim nr.2, datë 16.05.2017 “Për miratimin e projekt rregullores së brendshme për funksionimin dhe organizimin e Këshillit Mbikëqyrës

– Vendim nr.3, datë 16.05.2017 “Për miratimin e programit financiar  të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe projektbuxhetit për vitin 2017”.

– Vendim nr.4, datë 16.05.2017 “Për miratimin e project vendimit të nivelit të pagave të punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

– Vendim nr.5, datë 07.12.2017 “Për miratimin e programit financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe projektbuxhetit 01 Janar – 31 Dhjetor 2018”.

– Vendim nr.6, datë 07.12.2017 “Për miratimin e rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale“.

–  Vendim nr.7, datë 07.12.2017 “Për emërimin e anëtarëve të Bordit të Apelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

–  Vendim nr.8, datë 07.12.2017 “Për disa ndryshime në programin financiar e vitit 2017 të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

–  Vendim nr.9, datë 07.12.2017 “Për miratimin e kritereve dhe masat për shpërblimet stimuluese të personelit për efektivitetin e kryer në DPPI”.

– Vendim nr.1, datë 10.07.2018 “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës”.

– Vendim nr.2, datë 10.07.2018 “Për detajimin e buxhetit për vitin 2018 për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

– Vendim nr.3, datë 10.07.2018 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së DPPI-së”

– Vendim nr.4, datë 10.07.2018 “Për përcaktimin e katër punonjësve me kontratë të përkohshme, pranë DPPI-së, për vitin 2018”

 

Vendime 2020

Vendimi nr. 1 datë 16.01.2020 “Për  emërimin e anëtarëve të Bordit të Apelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Vendimi nr. 2 datë 16.01.2020 “ Për përcaktimin e një punonjësi me kontratë të përkohshme, pranë DPPI-së, për vitin 2020”.

Vendimi nr. 3 datë 14.02.2020 “Për disa ndryshime në programin financiar të vitit 2020 të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Vendimi nr. 4 datë 14.02.2020 “Për caktimin e një orari pritje për marëdhëniet me publikun dhe të sportelit të shërbimit, për subjektet e interesuara që marrin shërbime nga DPPI”.

Vendim nr. 5 datë 09.06.2020 ”Për Përcaktimin e një punonjësi me kontratë të përkohshme, pranë DPPI-së, për vitin 2020”.

Vendimi nr. 6, datë 09.06.2020 “Për Miratimin e Projekt Rregullores së Brendshme për Funksionimin dhe Organizimin e Këshillit Mbikqyrës”.

Vendimi nr. 7, datë 28.07.2020 “Për Zgjedhjen e kryetarit të Këshillit Mbikqyrës”;

Vendimi nr. 8 datë 28.07.2020 “Për Përcaktimin e kushteve, afateve dhe procedurave për ofrimin e shërbimeve me mjete elektronike nga DPPI-ja nëpërmjet modulit për aplikimin elektronik”;

Vendimi nr. 9 datë 28.07.2020 “Për hapjen e llogarive bankare të veçanta, për monedha të ndryshme”.

Vendim nr. 10 datë 05.10.2020  për “Përcaktimin e tetë (8) punonjësve me kontratë të përkohshme, pranë DPPI-së, për vitin 2021”​

Vendim nr. 11 datë 05.10.2020 për  “Alokimin e fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”

Vendim nr.12 datë 09.12.20200 “Për miratimin e programit financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe projektbuxhetit 01 janar – 31 dhjetor 2021.”

Vendim nr.13  datë 09.12.2020  për Miratimin e fondit të vecantë për dy punonjës të dppi të cilët kanë humbur familjarët e tyre nga pandemia COVID-19.”

Vendimi nr. 14 datë 09.12.2020  për “Një ndryshim për natyrë të veçantë pune në vkm-në 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit.