Raporti Vjetor i DPPI-së shërben si një libër i hapur ose urë komunikimi, për të përhapur njohuri të ndryshme rreth aktivitetit të drejtorisë dhe veprimtarisë së kryer gjatë harkut kohor të një viti.

Gjithashtu, ky raport shërben dhe për zbatimin aktual të ligjit për pronësinë industriale dhe për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të informimit mbi fushën, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI) përcakton në mënyrë të qartë strategjitë dhe objektivat e saj afatshkurtra dhe afatmesme për të prioritizuar drejtimin dhe për realizimin e vizionit të saj.

Raportet vjetore si më poshtë:

sqShqip
en_USEnglish sqShqip