Një nga detyrat kryesore të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale, e përcaktuar në Ligjin 9947, datë 07.07.2008, “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, është rritja e nivelit të ndërgjegjësimit dhe trainimin e grupeve të interesit dhe publikut në përgjithësi në lidhje me të drejtat e Pronësisë Industriale. Për kë qëllim DPPI, në bashkëpunim edhe me Zyrën Europiane të Patentave ka përgatitur një seri modulesh trajnimi për të gjithë të interesuarit.

KLIKONI KËTU PËR TË SHFAQUR TRAJNIMET