Modelet e Përdorimit

Nëpërmjet modelit të përdorimit është e mundur të mbrohet një zgjidhje e re teknike, që të shkojë përtej kuadrit të aftësisë profesionale dhe të aplikohet në industri. Shpikjet, teoritë shkencore, metodat matematikore, adaptimet e jashtme të thjeshta të produkteve ( që kanë qëllim estetik), planet, ligjet dhe metodat e ushtrimit të aktivitetit intelektual, programet e kompjuterit, treguesit e informacionit nuk konsiderohen një zgjidhje teknike. Mbrojtja nuk mund të jepet për zgjidhje teknike që bien ndesh me rendin publik, veçanërisht për parimet morale të njerëzimit, si dhe për parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e kafshëve dhe njerëzve, varietetet e bimëve dhe kafshëve si dhe riprodhimin biologjik të materialeve dhe proçeset e prodhimit ose aktivitetet e punës.

Modelet e përdorimit regjistrohen në bazë të të ashtuquajturit parim i regjistrimit, ku zyra regjistron modelin respektiv në regjistër pa ekzaminim të kritereve të risisë dhe nivelit krijues, psh nësë duhet mbrojtur apo jo. Kjo është arritja kryesore që i dallon modelet e përdorimit nga sistemi i patentave.

 

Meqë regjistrimi i një modeli përdorimi në Zyrë, i jep mundësi të rrisë mbrojtjen, efektet e të cilit korrespondojnë plotësisht me atë të patentës, modeli i përdorimit siguron mundësi të kërkojë mbrojtje për një zgjidhje duke qënë të aftë për regjistrim në një rrugë më të shpejtë se ajo e patentës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për objektet që janë në kohë  për tu futur në treg, ndërkohë që në rast të një procedure relativisht të gjatë për dhënien e patentës ato do të mbesnin pa mbrojtje.

Pa aprovimin e pronarit të modelit të përdorimit, askush nuk mund të prodhojë, apo të fusë në treg zgjidhjen teknike të mbrojtur .Identik si në rastin e një pronari patente, pronari i një modeli përdorimi autorizohet të përballojë aprovimin për përdorimin e modelit të përdorimit respektiv (liçencë) tek persona të tjerë ose të transferoje modelin e përdorimit në to.
Një aplikim për patentë mund të kthehet, me kërkesë me shkrim të aplikantit, në një aplikim për model përdorimi, për sa kohë që patenta nuk është dhënë nga DPPI.

Trajtimi i modeleve të përdorimit është i njëjtë me trajtimin e patentave.

Në ndryshim nga patenta afati i mbrojtjes së një modeli përdorimi është 10 vjet nga data e depozitimit të aplikimit.

Fatur Arketimi

Regjistri i Përfaqësuesve të Autorizuar