Bordi i Apelit përbëhet nga 5 (pesë), nga të cilën dy janë punonjës të DPPI dhe tre janë anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI.