• Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Universitetit “Eqerem Cabej” Gjirokastër

  Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Universitetit Eqerem Çabej Gjirokastër


  COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE NATIONAL BUSINESS CENTER AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA. COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE NON-PUBLIC "METROPOLITAN" UNIVERSITY OF TIRANA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Unioni-i-Dhomave-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE NON-PUBLIC "LUARASI" UNIVERSITY AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Metropolitan-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE UNIVERSITY "ISMAIL QEMALI" VLORA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Univ.-Luarasi-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN “POLYTECHNIC” UNIVERSITY OF TIRANA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Univ.-Vlores.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN "FAN.S.NOLI" UNIVERSITY, IN KORÇA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-Univ.-Politeknik-DPPI.pdf

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN "FAN.S.NOLI" UNIVERSITY, IN KORÇA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

 • COOPERATION AGREEMENT BETWEEN NEW YORK UNIVERSITY TIRANA AND THE GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA.

  report MoU-DPPI-UNYT.pdf

   Bashkëpunimi ndërmjet Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  Marrëveshja; DPPI&DHKN

  Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Dhomës Kombëtare të Zejtarisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale të Republikës së Shqipërisë.

  Mou-DPPI&DKZ

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET AGJENCISË SË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË INTEGRUARA (ADISA) DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  Memorandum bashkepunimi DPPI- ADISA

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET  SHOQATËS KOMBËTARE TË GRAVE,PROFESIONISTE,AFARISTE DHE ZEJTARE

  DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  memorandum bashkepunimi

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET INNOVATION INVESTMENT FUND DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

  Marrëveshje

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDERMJET DREJTORISË SË PERGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE DHE INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE MBIKQYRJES SE TREGUT

  ISHMT

  MARREVESHJE BASHKEPUNIMI NDERMJET DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE PRONESISE INDUSTRIALE DHE UNIVERSITETIT JOPUBLIK POLIS

  POLIS

  MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDERMJET DREJTORISË SË PERGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE DHE FAKULTETIT TË DREJTËSISË,UNIVERSITETI I TIRANËS.

  Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet DPPI dhe Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës