Për shkak te problematikave që mund të ndeshni gjatë shkarkimit të formularëve për shërbimet që ofron DPPI, lutemi të shkarkoni formularët e standartizuar që ndodhen në linkun e faqes zyrtare të ADISA si më poshtë:

https://www.adisa.gov.al/formularet-e-standardizuar/