What is Industrial Property, what are the objects of the protection and its functions?

By Industrial Property we mean the set of rights outlined in Article 1 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. The protection of industrial property has as its object patents and utility models, trademarks, service marks, trade names, geographical indications and appellation of origin.

The protection of industrial property has as its object patents and utility models, trademarks, service marks, trade names, geographical indications and appellation of origin.

What are the advantages of brand registration?

The owner of the registered trademark enjoys the exclusive right to use the trademark, according to the rights provided by the law on Industrial Property.

What are the benefits of trademark ownership, after trademark registration?

The owner of the registered trademark enjoys the right to prohibit third parties from using, during the exercise of their commercial activity, without his authorization:

 1. a) a mark, which is the same as the mark, for goods and services, which are the same as those for which the mark is registered;
 2. b) a mark, which is the same or similar to the mark or which, because of the parity or similarity of the goods or services for which the mark is used, with the goods or services covered by the registered mark, may confuse the public, including the possibility of associating the mark with the trademark;
 3. c) an identical or similar mark for goods or services, even when these are neither the same nor identical with those for which the mark is registered, in case the mark has a reputation in the Republic of Albania and from the use of the mark, without reasonable cause, an unjust benefit is realized or the distinctive nature or good name of the brand is damaged.

According to point 2 of this article, it is also prohibited:

 1. a) affixing the mark on the goods or their packaging;
 2. b) placing the goods on the market, offering them for sale by using this mark, or the creation and keeping stocks of goods for such purposes;
 3. c) provision of services, using this mark;

ç) import or export of goods, using this mark;

 1. d) the use of the mark in commercial, advertising or publicity activity. The rights recognized to the owner of the registered trademark, according to this article, are also recognized to the owner of the well-known trademark in the Republic of Albania, according to the definition of letter "ç" of point 5 of article 143 of this law.

The owner of the registered trademark enjoys the right to prohibit third parties from using, during the exercise of their commercial activity, without his authorization:

The owner of the registered trademark enjoys the right to prohibit third parties from using, during the exercise of their commercial activity, without his authorization:

 1. a) a mark, which is the same as the mark, for goods and services, which are the same as those for which the mark is registered;
 2. b) a mark, which is the same or similar to the mark or which, because of the parity or similarity of the goods or services for which the mark is used, with the goods or services covered by the registered mark, may confuse the public, including the possibility of associating the mark with the trademark;
 3. c) an identical or similar mark for goods or services, even when these are neither the same nor identical with those for which the mark is registered, in case the mark has a reputation in the Republic of Albania and from the use of the mark, without reasonable cause, an unjust benefit is realized or the distinctive nature or good name of the brand is damaged.

According to point 2 of this article, it is also prohibited:

 1. a) affixing the mark on the goods or their packaging;
 2. b) placing the goods on the market, offering them for sale by using this mark, or the creation and keeping stocks of goods for such purposes;
 3. c) provision of services, using this mark;

ç) import or export of goods, using this mark;

 1. d) the use of the mark in commercial, advertising or publicity activity. The rights recognized to the owner of the registered trademark, according to this article, are also recognized to the owner of the well-known trademark in the Republic of Albania, according to the definition of letter "ç" of point 5 of article 143 of this law.

The owner of the registered trademark enjoys the right to prohibit third parties from using, during the exercise of their commercial activity, without his authorization:

a) a mark, which is the same as the mark, for goods and services, which are the same as those for which the mark is registered;

b) a mark, which is the same or similar to the mark or which, because of the parity or similarity of the goods or services for which the mark is used, with the goods or services covered by the registered mark, may confuse the public, including the possibility of associating the mark with the trademark;

c) an identical or similar mark for goods or services, even when these are neither the same nor identical with those for which the mark is registered, in case the mark has a reputation in the Republic of Albania and from the use of the mark, without reasonable cause, an unjust benefit is realized or the distinctive nature or good name of the brand is damaged.

According to point 2 of this article, it is also prohibited:

Klasifikimi Ndërkombëtar i Mallrave dhe Shërbimeve për Regjistrimin e Markave u krijua nga një Marrëveshje e përfunduar në Konferencën Diplomatike të Nicës, më 15 qershor 1957, u rishikua në Stokholm, në 1967 dhe në Gjenevë, në 1977, dhe ka pësuar ndryshime në vitin 1979.

Secili prej vendeve palë në Marrëveshjen e Nicës është i detyruar të zbatojë Nice Classification në lidhje me regjistrimin e markave, ose si klasifikim kryesor ose si një klasifikim dytësor, dhe duhet të përfshijë në dokumentet zyrtare dhe botimet në lidhje me regjistrimet e saj  numrat e klasave të Klasifikimit të cilave u përkasin mallrave ose shërbimeve për të cilat janë regjistruar markat.

Përdorimi i Klasifikimit të Nicës është i detyrueshëm jo vetëm për regjistrimin kombëtar të markave në vendet palë në Marrëveshjen e Nicës, por edhe për regjistrimin ndërkombëtar të markave të kryera nga Organizata Afrikane e Pronës Intelektuale (OAPI), Organizata Rajonale Afrikane e Pronësisë Intelektuale (ARIPO) ), Zyra e Beneluksit për Pronësinë Intelektuale (BOIP), Zyra e Bashkimit Evropian e Pronësisë Intelektuale (EUIPO) dhe Byroja Ndërkombëtare e WIPO.

Ky klasifikim zbatohet gjithashtu në një numër vendesh jo-palë në Marrëveshjen e Nicës.

Çfarë është klasifikimi i Vjenës ?

Me kërkesë të një numri të zyrave të pronësisë industriale të vendeve anëtare të Unionit të Parisit, Byroja e Bashkuar Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Pronës Intelektuale (BIRPI), paraardhësi i Organizatës Botërore të Pronës Intelektuale (WIPO), filloi të punojë me një Komitet të Ekspertëve ngritur në 1967 nga Komiteti i Koordinimit të Ndërmarrjeve BIRPI për hartimin e një klasifikimi ndërkombëtar të elementeve figurative të markave.

Klasifikimi u vendos përfundimisht me një marrëveshje të përfunduar në 12 Qershor 1973, në Konferencën Diplomatike të Vjenës.

Marrëveshja e Vjenës hyri në fuqi më 9 gusht 1985.

Qëllimi i Klasifikimit ka për qëllim të lehtësojë kërkimet në pritje të markave tregtare dhe të shmangë punën thelbësore të riklasifikimit kur dokumentet shkëmbehen në nivelin ndërkombëtar. Për më tepër, vendet palë në Marrëveshjen e Vjenës nuk kanë më nevojë të hartojnë klasifikimin e tyre kombëtar ose të mbajnë një azhurnues ekzistues.

Neni 4 i Marrëveshjes së Vjenës parashikon që, në varësi të kërkesave të përshkruara nga vetë Marrëveshja, qëllimi i Klasifikimit është ai që i atribuohet asaj nga secili prej Shteteve Kontraktuese, dhe që, në veçanti, Klasifikimi nuk i detyron këto Shtete në respektimin e  masës së mbrojtjes së dhënë për markën.

Kush ka të drejtë për të depozituar një aplikim për markë?

Kërkesa për të fituar të drejtën mbi një markë mund të bëhet nga çdo person.

Kur markat janë të pa-regjistrueshme?

Një shenjë nuk regjistrohet si markë ose nëse regjistrohet, mund të shfuqizohet kur:

 1. a) nuk ka karakter dallues;
 2. b) përbëhet ekskluzivisht nga elemente ose tregues, që shërbejnë në treg për të treguar llojin, cilësinë, sasinë, qëllimin, vlerën, origjinën gjeografike ose kohën e prodhimit të mallrave apo të kryerjes së shërbimeve, ose për të treguar karakteristika të tjera të mallrave apo të shërbimeve;
 3. c) përbëhet ekskluzivisht nga elemente ose tregues, që janë bërë të zakonshëm në gjuhën e përditshme apo që janë kthyer në praktika tregtare;

ç) përbëhet nga forma ose vija, të imponuara nga vetë natyra e mallrave apo e shërbimeve dhe/ose forma apo linja thelbësore, për të përmbushur një rezultat teknik;

 1. d) përbëhet nga forma, që u japin mallrave një vlerë thelbësore;
 2. dh) përbëhet nga elemente, që cenojnë interesin publik ose që bien në kundërshtim me vlerat morale apo rendin publik;
 3. e) përbëhet nga elemente, që kanë prirje të çorientojnë publikun për natyrën, cilësinë, origjinën gjeografike ose tregtare të mallrave dhe/ose shërbimeve, që ato kanë për qëllim të dallojnë;

ë) përbëhet nga tregues gjeografikë, për verërat ose pijet alkoolike, që nuk e kanë origjinën gjeografike nga vendet, që tregohen në këta tregues, edhe nëse tregohet origjina e vërtetë e produkteve, ose treguesit gjeografikë janë përkthyer apo shoqëruar me shprehje të tilla, si “lloj” “tipi” “stili” “imitimi” ose shprehje të ngjashme;

 1. g) përbëhet nga: emra shtetesh (të plotë ose të shkurtuar);
 2. ii) emblema shtetërore, medalje, urdhra nderi; iii) vula dhe shenja zyrtare të miratuara nga vendi;
 3. iv) emblemat e organizatave të njohura ndërkombëtare ose shkurtimet e tyre; v) simbolet fetare;
 4. vi) flamujt kombëtarë;
 5. gj) përbëhet nga elemente, që bien në kundërshtim me nenin 6 ter të Konventës së Parisit, përveç kur autoritetet kompetente kanë autorizuar përdorimin e tyre.
 6. h) nuk përbën markë, sipas nenit 140 të këtij ligji;
 7. i) përmban ose përbëhet nga një emërtim origjine ose një tregues gjeografik, me efekt në territorin e Republikës së Shqipërisë, nëse kërkesa për regjistrimin e markës është dorëzuar pas datës së dorëzimit të kërkesës për regjistrimin e emërtimit të origjinës ose treguesit gjeografik dhe me qëllim mbrojtjen e tyre, të parashikuar në legjislacionin, në bazë të të cilit janë regjistruar ato dhe që kanë lidhje me të njëjtin lloj produktesh.

Një shenjë nuk përjashtohet nga regjistrimi si markë, në përputhje me shkronjat “a”, “b” e “c”, të pikës 1, të këtij neni, në qoftë se marka, objekt shqyrtimi, ka fituar karakter dallues në procesin e përdorimit përpara datës së aplikimit. Një markë tregtare nuk mund të zhvlerësohet për të njëjtat arsye, nëse, para datës së kërkesës për shfuqizim, për shkak te përdorimit të saj, ajo ka fituar karakter dallues.

 

Cilat janë kushtet që plotëson kjo markë për të paraqitur një kërkesë për regjistrim ndërkombëtar të saj?

 1. Pronari i markës së regjistruar ose aplikanti mund të depozitojnë në DPPI një kërkesë, kundrejt pagesës së një tarife të caktuar, për regjistrimin ndërkombëtar të markës, në mbështetje të Marrëveshjes së Madridit dhe/ose të protokollit të kësaj marrëveshjeje.
 2. Dispozitat e këtij ligji janë të zbatueshme për të gjitha çështjet, që nuk janë përfshirë në këto marrëveshje.
 3. Në funksion të regjistrimit ndërkombëtar të markës, sipas Marrëveshjes së Madridit, publikimi i kërkesës, në përputhje me nenin 151 të këtij ligji, zëvendësohet me publikimin e regjistrimit ndërkombëtar në gazetën zyrtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (ONPI).
 4. Afati për depozitimin e kundërshtimit ndaj regjistrimit ndërkombëtar të markës në Republikën e Shqipërisë fillon nga data e publikimit të aplikimit të markës në gazetën zyrtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale.
 5. Kërkesa e përmendur në pikën 1 të këtij neni depozitohet në DPPI, sipas procedurës së parashikuar në rregulloren përkatëse.
 6. Afati për paraqitjen e kundërshtimit nuk mund të zgjatet tej afatit të parashikuar në pikën 4 të këtij neni.
 7. Regjistrimet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë i nënshtrohen shqyrtimit për shkaqet absolute të refuzimit, ashtu siç i nënshtrohen edhe aplikimet kombëtare për regjistrimin e markës tregtare.
 8. Nëse marka ndërkombëtare nuk është në përputhje me kërkesat e neneve 140 dhe 142, DPPI-ja njofton aplikuesin dhe i jep atij mundësinë, brenda katër muajve nga data e publikimit të njoftimit në gazetën zyrtare të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale, të paraqesë shpjegimet e tij, si dhe dokumente shtesë, sipas rastit.