The Evaluation Commission in the General Directorate of Industrial Property (GDIP) as a structure established within the GDIP for licensing authorized representatives as well as IP experts, in accordance with the provisions of this law, took Decision no. 259 prot, dated 31.03.2021, deciding on the revocation of the license for a period of 5 years of the authorized representative Mr. Ardit Loloçi.

This decision is recorded in the register of authorized representatives in the GDIP.

ANNOUNCEMENT

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

In line with point 1 of Article 193/b of Law No. 9947, dated 7.7.2008 "On Industrial Property", as amended, it is quoted that: "The Board of Appeals consists of five members, of whom two are employees of the GDIP and three external members of the IP field, who meet the requirements for IP experts. The members of the Board of Appeals cannot be authorized representatives."

The deadline for submission of applications must be submitted by 15 December 2021. 

 

Aplikim për programin “Master në të Drejtën e Pronësisë Intelektuale”

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në kuadër të bashkëpunimit të frytshëm me Zyrën për Pronësinë Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës si çdo vit njofton studentët e interesuar si dhe jo vetëm për të aplikuar në programin “Master në të Drejtën e Pronësisë Intelektuale” të sponsorizuar nga bursat e qeverisë Kineze.

Ky është viti 3 që DPPI dërgon studentë shqiptare që përfitojnë nga mundësitë që ofrohen në kuadër të bashkëpunimeve që institucioni ynë ka me partnerët ndërkombëtarë.

Që nga vitet 1950 në Universitetin Ekonomik dhe Juridik i Zhongnan, kanë studiuar shumë studentë ndërkombëtarë.

Si më poshtë edhe këtë vit Zyra për Pronësi Intelektuale të Republikës Popullore të Kinës bën thirrje për aplikime për të gjithë të interesuarit në vend ti nënshtrohen këtij aplikimi duke plotësuar këto kritere:

  • punonjës i administratës publike ose ekspert i pronësisë intelektuale i rekomanduar nga zyra / autoriteti kombëtar i pronësisë intelektuale;
  • Të shëndetshëm dhe nën 40 vjeç deri në afatin e aplikimit;
  • Më shumë se 2 vjet përvojë pune në fushën e pronësisë intelektuale dhe të vazhdojë të punojë në fushën e PI-së edhe pas marrjes së diplomës;
  • Të jetë i pajisur me një diplomë katërvjeçare ose diploma të tjera;
  • Aftësitë e gjuhës angleze: për aplikantët nga vendet ku gjuha angleze nuk është gjuhë amtare, ai / ajo duhet të plotësojë së paku një nga kërkesat e mëposhtme:

Rezultate të vlefshme të testeve Pikët e Testeve:

-TOEFL ose IELTS:

-TOEFL-paper based test 550 ose më i lartë

-TOEFL-internet based test 80 ose më i lartë IELTS 6 ose më i lartë

-Diplomë Bachelor në gjuhën angleze / letërsi ose diplomë tjetër nivel më të lartë;

Nëse studion në një vend ku anglishtja është gjuhë amtare për të paktën një vit akademik (8-12 muaj) ose ka punuar në një vend të tillë, për të paktën një vit kalendarik (12 muaj) në 5 vitet e fundit.

Kandidati që do të marrë bursën e qeverisë kineze, do të mbulojë:

  • Shkollimin;
  • Konviktin në Kinë;
  • Pagesën mujore në Kinë: RMB 3.000 / muaj (Renminbi monedha vendase ekuivalente 1 RMB rreth 15.71 Lekë sipas kursit ditor );
  • Sigurim i përgjithshëm mjekësor në Kinë.

*Afati përfundimtar i pranimit të dokumenteve është data 15 prill 2022.

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 18  Janar 2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 17 Prill 2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 24 Maj 2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

Faleminderit,

 

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 4 Gusht 2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 8 Shtator  2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 13 Tetor  2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industrialenjofton të interesuarit se në mbështetje të pikës 3 të nenit193/b, të Ligjit nr9947, datë 07.07.2008, “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, të paraqesin pranë zyrës së protokollit aplikimin e tyre për të kandiduar si anëtarë të Bordit të Apelit.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 30 nëntor 2023.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së.  Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 18 Janar 2024.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit

 

The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së.  Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar.”

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë 23 Shkurt 2024.

Ftohen të interesuarit të paraqesin aplikimet e tyre pranë protokollit të institucionit