The Supervisory Council is the governing body of the GDIP. This is a collegial body, consisting of five members, the chairman and four members of whom one is:

  • a) a lawyer;
  • b) a finance specialist;
  • c) a member of the Prime Minister's cabinet;
  • ç) a member of the cabinet of the minister responsible for the economy;
  • d) a member of the organization chart covering foreign investments.

The members of the Supervisory Council are appointed by the Minister responsible for the economy.

Përbërja e Këshillit Mbikqyrës:

Znj.Rudina Karamuça, Kryetar

Znj. Ina Dhaskali, anëtar

Z. Egis Zaimaj, anëtar

Znj. Lorina Salaj, anëtar

Z. Ardit Drenova, anëtar

Mrs Sonila Meka- Secretary of the Board

 

The competencies of the Supervisory Council are:

– Supervision of the GDIP activity and exercising any other competence according to law

– Approval of the GDIP development programs

– Approval of the internal regulation of the GDIP organization and functioning

– Approval of the organizational structure and chart of GDIP with the proposal of the General Director upon obtaining the consent of the Minister responsible for public administration and the Minister responsible for finances.

– Approval of the financial program of GDIP and the draft budget, which is then approved by the Council of Ministers

– Miratimi i projektit për nivelin e pagave të punonjësve të DPPI-së, i cili më pas miratohet nga Këshilli i Ministrave

– Miratimi çdo vit i kritereve dhe masave për shpërblimet stimuluese të personelit për efektivitetin e shërbimit të kryer në DPPI, me propozim të Drejtorit të Përgjithshëm

– Decision no. 1, dated 16.05.2017 "On the election of the chairman of the Supervisory Council".

– Decision no. 2, dated 16.05.2017 "On the approval of the draft internal regulation for the functioning and organization of the Supervisory Council".

– Decision no.3, dated 16.05.2017 "On the approval of the financial program of the General Directorate of Industrial Property and the draft budget for 2017".

– Decision no. 4, dated 16.05.2017 "On the approval of the draft decision on the level of salaries of employees of the General Directorate of Industrial Property".

– Decision no.5, dated 07.12.2017 "On the approval of the financial program of the General Directorate of Industrial Property and the draft budget, 01 January - 31 December 2018".

– Decision no. 6, dated 07.12.2017 "On the approval of the internal regulation of the organization and functioning of the General Directorate of Industrial Property". “.

– Decision no.7, dated 07.12.2017 "On the appointment of members of the Board of Appeal of the General Directorate of Industrial Property".

– Decision no.8, dated 07.12.2017 "On some changes in the financial program of 2017 of the General Directorate of Industrial Property".

– Decision no.9, dated 07.12.2017 "On the approval of criteria and measures for incentive rewards for staff for the effectiveness performed in GDIP ". 

– Decision no.1, dated 10.07.2018 "On the election of the chairman of the Supervisory Council".

– Decision no.2, dated 10.07.2018 "On the detailing of the budget for 2018 for the General Directorate of Industrial Property".

– Decision no.3, dated 10.07.2018 "On the approval of the organizational structure and chart of GDIP "

– Decision no. 4, dated 10.07.2018 "On the appointment of four employees with temporary contracts, in the GDIP, for 2018"

 

Decisions 2020

Decision no. 1 dated 16.01.2020"On the appointment of the Board of Appeal members of the General Directorate of Industrial Property".  

Decision no. 2 dated 16.01.2020 "On the appointment of a temporary contract employee of GDIP, for 2020".

Decision no. 3 dated 14.02.2020 "On some changes in the 2020 financial program of the General Directorate of Industrial Property".

Decision no. 4 dated 14.02.2020 "On setting a reception schedule for public relations and services, on interested entities that receive services from GDIP".

Decision no. 5 dated 09.06.2020 "On the appointment of a temporary contract employee of GDIP, for 2020".

Decision no. 6, dated 09.06.2020 "On the Approval of the Draft Internal Regulation for the Functioning and Organization of the Supervisory Council".

Decision no. 7, dated 28.07.2020 "On the Election of the Chairman of the Supervisory Council";

Decision no. 8 dated 28.07.2020 "On Determining the conditions, terms and procedures for the provision of electronic means’ services by GDIP through the electronic application module ";

Decision no. 9 dated 28.07.2020 "On opening special bank accounts with different currencies".

Vendim nr. 10 datë 05.10.2020  për “Përcaktimin e tetë (8) punonjësve me kontratë të përkohshme, pranë DPPI-së, për vitin 2021”​

Vendim nr. 11 datë 05.10.2020 për  “Alokimin e fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”

Vendim nr.12 datë 09.12.20200 “Për miratimin e programit financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe projektbuxhetit 01 janar – 31 dhjetor 2021.”

Vendim nr.13  datë 09.12.2020  për Miratimin e fondit të vecantë për dy punonjës të dppi të cilët kanë humbur familjarët e tyre nga pandemia COVID-19.”

Vendimi nr. 14 datë 09.12.2020  për “Një ndryshim për natyrë të veçantë pune në vkm-në 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit.

 

VITI 2021

Vendim nr. 1 datë 15/01/2021 për “Miratimin e masës 1/12 të buxhetit të përkohshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Vendim nr. 2 datë 15/01/2021 për “Emërimin e anëtarëve  të Bordit të Apelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Vendim nr. 3 datë 29/01/2021 për “Miratimin mbi rishpërndarjen e zërave të buxhetit të DPPI të miratuar për vitin 2021 me Vendimin nr. 16 datë 20.012021 “Për miratimin e buxhetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale për vitin 2021”.

Projekt Vendim nr. 4 datë 29/01/2021 për “Miratimin e fondit të veçantë për një punonjëse të DPPI, për shkak të një sëmundje të rëndë shëndetësore”.

Vendim Nr. 7 datë 25.11.2021 për “Miratimin e Kritereve dhe Masat për Shpërblimet Stimuluese të Personelit për efektivitetin e shërbimit të kryer në DPPI”.

Vendim Nr. 8 datë 25.11.2021 për “Alokimin e Fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Vendim nr. 9 datë 2.12.2021 “Për miratimin e programit financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe Projektbuxhetit 01 Janar – 31 Dhjetor 2022”.

Vendim Nr.10 datë 2.12.2021   për “Miratimin e Fondit të Vecantë për një punonjëse të DPPI, për shkak të daljes në pension”.

Vendim Nr. 11 Datë 2.12.2021 për “Përcaktimin e katër (4) Punonjësve me Kontratë të Përkohshme, pranë DPPI-së, për vitin 2022”.

 

Vendime 2022 

Vendim nr. 1 datë 03/02/2022 për “Miratimin mbi rishpërndarjen e zërave të buxhetit të DPPI të miratuar për vitin 2022 me Vendimin nr. 34 datë 19.012022“ Për miratimin e buxhetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale për vitin 2022”. 

Vendim nr. 2 datë 03/02/2022 për “Emërimin e anëtarëve  të Bordit të Apelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”. 

Vendim nr. 4 datë 20.06.2022 për “Përcaktimin e kushteve, afateve dhe procedurave për ofrimin e shërbimeve me mjete elektronike  nga DPPI nëpërmjet platformës e-albania”. 

Projekt Vendim nr. 5 datë 20.06.2022 për “Miratimin Kodit të Etikës për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale”. 

Vendim Nr. 6 datë 20.06.2022 për “Miratimin e programit të transparencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale”. 

Vendim Nr. 7 datë 20.06.2022 për “Miratimin e fondit të veçantë të një punonjësi të DPPI për shkak të vdekjes së anëtarit të familjes”. 

Vendim nr. 9 datë 19.09.2022 “Për alokimin e fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të pronësisë Industriale”. 

Vendim Nr.10 datë 19.09.2022   për “Përcaktimin e dy punonjësve me kontratë të parakohshme pranë DPPI-së për vitin 2022” 

Vendim Nr. 11 Datë 02.11.2022 për “Për miratimin e programit financiar të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe projektbuxhetit 1 janar-31 dhjetor 2023” 

Vendim nr. 12 datë 22.11.2022“Për alokimin e fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të pronësisë Industriale””. 

Vendim nr. 13 datë 22.11.2022 “për një ndryshim në Vendimin nr. datë 19.012022“Për miratimin e buxhetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale për vitin 2022.” 

Vendim nr. 14 datë 30.12.2022 “Për kalimin e fondit të miratuar në VKM nr. 886 datë 27.12.2022 për një ndryshim në vendimin nr. 34 datë 19.012022“Për miratimin e buxhetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale për vitin 2022, në projektbuxhetin e vitit 2023. 

Vendimi nr. 15 datë 30.12.2022 Përcaktimin e dy punonjësve me kontratë të parakohshme pranë DPPI-së për vitin 2023” 

Vendim nr. 16 Date 30.12.2022 “Për alokimin e fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të pronësisë Industriale”. 

Vendim nr. 17 Date 30.12.2022”Për mbështetjen financiare të punonjësve të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale” 

 

Vendime 2023

Vendim Nr. 1 datë 24.05.2023 për “Miratimin e tre (3) punonjësve me kontratë me kohë të plotë pranë DPPI-së për vitin 2023”

Vendim nr. 2 datë 21.07.2023 “Për alokimin e fondeve të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Vendim Nr.3 datë 12.12.2023 “Për zgjedhjen e Kryetarit të ri të Këshillit Mbikqyrës”

Vendim nr. 4 datë 19.12.2023 “Për miratimin e programit finanaciar të Drejtorisë së përgjithshme të Pronësisë Industriale dhe projekt-buxhetit për vitin 2024”

Vendimi nr.5 datë 19.12.2023 “Për miratimin e strukturës së Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale”

Vendim nr. 6 datë 19.12.2023 “ Për Përcaktimin e tetë (8) punonjësve me kontratë të përkohshme pranë DPPI për vitin 2024”.