STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ZBATIMIN E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE.

Qëllimi i Qeverisë Shqiptare në fushën e Pronësisë Intelektuale (PI) është të stimulojë zhvillim ekonomik, shkencor dhe kulturor në vend, të sigurojë një funksionim të përshtatshëm të tregut të brendshëm duke vendosur ekuilibrin e duhur ndërmjet të drejtave të pronarëve të objekteve të Pronësisë Intelektuale dhe interesave të përdoruesve si dhe të forcojë sistemin e regjistrimit të objekteve të PI-së.

Në të njëjtën linjë me politikat e qeverisë është edhe qëllimi i Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale 2016-2020, miratuar me VKM nr. 527, datë 20.07.2016.

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale duke qenë në rolin e Sekretariatit Teknik të monitorimit dhe zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Pronësisë Intelektuale 2016-2020 ka luajtur një rol tepër aktiv në përmbushjen e indikatorëve brenda afateve të përcaktuara edhe nga institucionet e tjera.

Në vijim do të gjeni strategjinë për zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale për periudhën 2016-2020.

Strategjia përbëhet nga kapitujt:

  • Kushtet aktuale
  • Vizioni dhe objektivat strategjikë
  • Politikat
  • Llogaridhënia dhe monitorimi
  • Plani i veprimit
  • Anekse

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:
Strategjia 2016 – 2020

Strategjia_2022-2025