• L I G J Nr. 8993, datë 30.1.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “KONVENTËN PËR THEMELIMIN E ORGANIZATËS BOTËRORE TË PRONËSISË INTELEKTUALE”

  report 1.2-ligj_nr_8993_dt_30_01.pdf
 • L I G J Nr.9031, datë 20.3.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË TRAKTATIN E BUDAPESTIT PËR NJOHJEN NDËRKOMBËTARE TË DEPOZITIMIT TË MIKROORGANIZMAVE, PËR QËLLIME TË PROCEDURËS SË PATENTAVE

  report 2.3-ligj_nr_9031_dt_20_03.pdf
 • L I G J Nr. 9532, datë 15.5.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “MARRËVESHJEN E STRASBURGUT PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE, 1979”

  report 3.4-ligj_nr__9532_dt_15_5.pdf
 • LIGJ Nr.10 180, datë 29.10.2009 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN PËR TË DREJTËN E PATENTAVE TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË PRONËSISË INTELEKTUALE (WIPO)

  report 5-ligj_10130_date_29_10.pdf
 • LIGJ Nr.10 179, datë 29.10.2009 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E PATENTAVE EUROPIANE

  report 6-ligj_10129_date_29_10.pdf
 • LIGJ Nr. 118/2013 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E LONDRËS PËR ZBATIMIN E NENIT 65 TË KONVENTËS PËR PATENTAT EUROPIANE

  report 7-marreveshja_e_londres.pdf
 • LIGJ Nr. 9395, datë 12.5.2005 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE “PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË REJA TË BIMËVE”

  report 8-ligj_nr_9395_dt_12_05.pdf
 • LIGJ Nr.9648, datë 27.11.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE, 1960

  report 9-ligj_nr_9648_dt_27_11.pdf
 • LIGJ Nr.9647, datë 27.11.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE DHE RREGULLORET MBËSHTETUR NË AKTIN E GJENEVËS, 1999

  report 10-ligj_nr_9647_dt_27_11.pdf
 • LIGJ Nr. 33/2018 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E LOKARNOS “PËR PËRCAKTIMIN E NJË KLASIFIKIMI NDËRKOMBËTAR PËR DISENJOT INDUSTRIALE”

  report 11.ligj-2018-06-07-33_marreveshja_e_lokarnos.pdf
 • L I G J Nr.8992, datë 30.1.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “PROTOKOLLIN E MARRËVESHJES SË MADRIDIT PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE”

  report 12-ligj_nr_8992_dt_30_01.pdf
 • L I G J Nr.9033, datë 20.3.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NICËS PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, PËR QËLLIMET E REGJISTRIMIT TË MARKAVE

  report 13-ligj_nr_9033_dt_20_03.pdf
 • LIGJ Nr. 34/2018 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E VJENËS “PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË ELEMENTEVE FIGURATIVE TË MARKAVE TREGTARE”

  report 14-ligj-2018-06-07-34_klasifikimi_vjenes.pdf
 • LIGJ Nr. 90/2018 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E LISBONËS PËR MBROJTJEN E EMËRTIMEVE TË ORIGJINËS DHE REGJISTRIMIN E TYRE NDËRKOMBËTAR

  report 15-ligj-2018-12-03-90_marreveshja_e_lisbones.pdf
 • L I G J Nr.9031, datë 20.3.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË TRAKTATIN E BUDAPESTIT PËR NJOHJEN NDËRKOMBËTARE TË DEPOZITIMIT TË MIKROORGANIZMAVE, PËR QËLLIME TË PROCEDURËS SË PATENTAVE

  report 16.3-ligj_nr_9031_dt_20_03.pdf
 • L I G J Nr. 9532, datë 15.5.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “MARRËVESHJEN E STRASBURGUT PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE, 1979”

  report 17.4-ligj_nr__9532_dt_15_5.pdf
 • LIGJ Nr.10 180, datë 29.10.2009 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN PËR TË DREJTËN E PATENTAVE TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË PRONËSISË INTELEKTUALE (WIPO)

  report 18.5-ligj_10130_date_29_10.pdf
 • LIGJ Nr. 118/2013 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E LONDRËS PËR ZBATIMIN E NENIT 65 TË KONVENTËS PËR PATENTAT EUROPIANE

  report 20.marreveshja_e_londres.pdf
 • LIGJ Nr. 9395, datë 12.5.2005 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN NDËRKOMBËTARE “PËR MBROJTJEN E VARIETETEVE TË REJA TË BIMËVE”

  report 21.7-ligj_nr_9395_dt_12_05.pdf
 • LIGJ Nr.9648, datë 27.11.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE

  report 22.8-ligj_nr_9648_dt_27_11.pdf
 • LIGJ Nr.9647, datë 27.11.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE INDUSTRIALE DHE RREGULLORET MBËSHTETUR NË AKTIN E GJENEVËS, 1999

  report 23.9-ligj_nr_9647_dt_27_11.pdf
 • LIGJ Nr. 33/2018 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E LOKARNOS “PËR PËRCAKTIMIN E NJË KLASIFIKIMI NDËRKOMBËTAR PËR DISENJOT INDUSTRIALE”

  report 24.ligj-2018-06-07-33_marreveshja_e_lokarnos.pdf
 • L I G J Nr.8992, datë 30.1.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË “PROTOKOLLIN E MARRËVESHJES SË MADRIDIT PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE”

  report 25.11-ligj_nr_8992_dt_30_01.pdf
 • L I G J Nr.9033, datë 20.3.2003 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NICËS PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE, PËR QËLLIMET E REGJISTRIMIT TË MARKAVE

  report 26.12-ligj_nr_9033_dt_20_03.pdf
 • LIGJ Nr. 34/2018 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E VJENËS “PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË ELEMENTEVE FIGURATIVE TË MARKAVE TREGTARE”

  report 27.ligj-2018-06-07-34_klasifikimi_vjenes.pdf
 • LIGJ Nr. 90/2018 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E LISBONËS PËR MBROJTJEN E EMËRTIMEVE TË ORIGJINËS DHE REGJISTRIMIN E TYRE NDËRKOMBËTAR

  report 28.ligj-2018-12-03-90_marreveshja_e_lisbones.pdf
sqShqip
en_USEnglish sqShqip