• LAW No. 8993, dated 30.1.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE "CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION"

  report 1.2-ligj_nr_8993_dt_30_01.pdf
 • LAW No.9031, dated 20.3.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE FILING OF MICROORGANISM PRODUCTS, FOR THE PURPOSE OF PATENT PROCEDURE

  report 2.3-ligj_nr_9031_dt_20_03.pdf
 • LAW No. 9532, dated 15.5.2006 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE "STRASBOURG AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION, 1979"

  report 3.4-ligj_nr__9532_dt_15_5.pdf
 • LAW No.10 180, dated 29.10.2009 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE PATENT RIGHT AGREEMENT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

  report 5-ligj_10130_date_29_10.pdf
 • LAW No. 10 179, dated 29.10.2009 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION

  report 6-ligj_10129_date_29_10.pdf
 • LAW no. 118/2013 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE LONDON AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 65 OF THE CONVENTION ON EUROPEAN PATENTS

  report 7-marreveshja_e_londres.pdf
 • LAW no. 9395, dated 12.5.2005 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE INTERNATIONAL CONVENTION "FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS "

  report 8-ligj_nr_9395_dt_12_05.pdf
 • LAW No. 9648, dated 27.11.2006 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE HAGUE ACT OF THE HAGUE AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL PROJECTS,1960

  report 9-ligj_nr_9648_dt_27_11.pdf
 • LAW No. 9647, dated 27.11.2006 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF THE INDUSTRIAL PROJECTS AND REGULATIONS BASED ON GENEVA ACT OF 1999.

  report 10-ligj_nr_9647_dt_27_11.pdf
 • LAW no. 33/2018 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE LOCARNO AGREEMENT "ON THE DEFINITION OF AN INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS"

  report 11.ligj-2018-06-07-33_marreveshja_e_lokarnos.pdf
 • LAW No.8992, dated 30.1.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE "MADRID AGREEMENT PROTOCOL ON THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF TRADEMARKS"

  report 12-ligj_nr_8992_dt_30_01.pdf
 • LAW No. 9033, dated 20.3.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE NICE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES, FOR THE PURPOSE OF TRADEMARKS REGISTRATION

  report 13-ligj_nr_9033_dt_20_03.pdf
 • LAW no. 34/2018 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE VIENNA AGREEMENT "ON THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FIGURATIVE ELEMENTS OF TRADEMARKS"

  report 14-ligj-2018-06-07-34_klasifikimi_vjenes.pdf
 • LAW no. 90/2018 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE LISBON AGREEMENT ON THE PROTECTION OF APPELLATION OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION

  report 15-ligj-2018-12-03-90_marreveshja_e_lisbones.pdf
 • LAW No.9031, dated 20.3.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE FILING OF MICROORGANISM PRODUCTS, FOR THE PURPOSE OF PATENT PROCEDURE

  report 16.3-ligj_nr_9031_dt_20_03.pdf
 • LAW No. 9532, dated 15.5.2006 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE "STRASBOURG AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION, 1979"

  report 17.4-ligj_nr__9532_dt_15_5.pdf
 • LAW No.10 180, dated 29.10.2009 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE PATENT RIGHT AGREEMENT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

  report 18.5-ligj_10130_date_29_10.pdf
 • LAW no. 118/2013 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE LONDON AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 65 OF THE CONVENTION ON EUROPEAN PATENTS

  report 20.marreveshja_e_londres.pdf
 • LAW no. 9395, dated 12.5.2005 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE INTERNATIONAL CONVENTION "FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS "

  report 21.7-ligj_nr_9395_dt_12_05.pdf
 • LIGJ Nr.9648, datë 27.11.2006 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E HAGËS TË MARRËVESHJES SË HAGËS PËR REGJISTRIMIN NDËRKOMBËTAR TË PROJEKTEVE

  report 22.8-ligj_nr_9648_dt_27_11.pdf
 • LAW No. 9647, dated 27.11.2006 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT ON THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF THE INDUSTRIAL PROJECTS AND REGULATIONS BASED ON GENEVA ACT OF 1999.

  report 23.9-ligj_nr_9647_dt_27_11.pdf
 • LAW no. 33/2018 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE LOCARNO AGREEMENT "ON THE DEFINITION OF AN INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS"

  report 24.ligj-2018-06-07-33_marreveshja_e_lokarnos.pdf
 • LAW No.8992, dated 30.1.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE "MADRID AGREEMENT PROTOCOL ON THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF TRADEMARKS"

  report 25.11-ligj_nr_8992_dt_30_01.pdf
 • LAW No. 9033, dated 20.3.2003 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE NICE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES, FOR THE PURPOSE OF TRADEMARKS REGISTRATION

  report 26.12-ligj_nr_9033_dt_20_03.pdf
 • LAW no. 34/2018 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE VIENNA AGREEMENT "ON THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FIGURATIVE ELEMENTS OF TRADEMARKS"

  report 27.ligj-2018-06-07-34_klasifikimi_vjenes.pdf
 • LAW no. 90/2018 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA TO THE LISBON AGREEMENT ON THE PROTECTION OF APPELLATION OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION

  report 28.ligj-2018-12-03-90_marreveshja_e_lisbones.pdf
en_USEnglish
sqShqip en_USEnglish