The General Directorate of Industrial Property notifies the interested parties that in support of point 3 of Article 193/b, of the Law no. No. 9947, dated 07.07.2008, "On Industrial Property", as amended, to submit to the protocol office their application to run as members of the Board of Appeals.

Gjithashtu në zbatim të pikës 1 të nenit 193/b të ligjit Nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar, citohet se: “Bordi i Apelit përbëhet nga pesë anëtarë, nga të cilët dy janë punonjës të DPPI-së dhe tre anëtarë të jashtëm të fushës së PI-së, të cilët plotësojnë kushtet për ekspertë të PI-së. Anëtarët e Bordit të Apelit nuk mund të jenë përfaqësues të autorizuar”.

 

Me ndryshimet e reja ligjore, parashikohet se pjesë e Bordit të Apelit duhet të jenë dy përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale dhe 3 anëtarë të jashtëm. Duke qënë se në njoftimin e bërë në fund të vitit 2021, u paraqitën vetëm dy kandidatura të jashtme për të qënë anëtarë të Bordit të Apelit, DPPI ri – shpall dhe njëherë njoftimin për kandidatë të jashtëm të cilët shprehin interesin e tyre për të aplikuar si anëtarë të Bordit të Apelit.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është deri më datë  20 Janar 2022.