• Njoftimi dhe konsultimi publik
  • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi*
  • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve*
  • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes*
  • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të KDIMDP*
  • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Shënim: DPPI nuk ka iniciativë për propozimin e akteve ligjore.