🗣 Aktiviteti u hap me fjalën përshëndetëse të Drejtorit të Përgjithshëm të DPPI, znj. Ledina Beqiraj dhe vijoi me prezantimet e institucioneve kyçe në fushën e Pronësisë Intelektuale si Drejtoria për të Drejtën e Autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to dhe Inspektoriati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut.
📸 Eventi u organizua pranë Muzeut Kombëtar të Fotografisë « Marubi », si një ndër institucionet e para të ndërgjegjësuara me regjistrimin e objekteve të Pronësisë Intelektuale.
🤝 Z. Luçjan Bedeni, Drejtor i Muzeut « Marubi », përkrahu inciativën e DPPI për ndërgjegjësimin e biznesit vendas lidhur me rëndësinë e regjistrimit të objekteve të PI-së.