Invitation to the 4th Intellectual Property Mediation Conference, Alicante 19-20 October 2023
 
Në emër të Bordeve të Apelit të Organizatës Europiane të Pronësisë Intelektuale (EUIPO), ftojmë ekspertë nga Pronësia Intelektuale për të marrë pjesë në Konferencën e ardhshme të Ndërmjetësimit të IP që do të mbahet më 19 dhe 20 tetor 2023 në selinë e EUIPO në Alicante, Spanjë si dhe do të ndiqet online. Në edicionin e saj të katërt, Konferenca do të bashkojë ekspertë dhe aktorë kryesorë ndërkombëtarë për të diskutuar zhvillimet më të fundit dhe çështjet kyçe në ndërmjetësimin dhe zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve në fushën e pronësisë intelektuale.
In its fourth edition, the Conference will bring together leading international experts and actors to discuss the latest developments and key issues in mediation and alternative dispute resolution in the field of intellectual property.
We welcome numerous delegates from IP offices, EU institutions, policy makers, judges, users of international IP systems, representatives from industry as well as academia.
The main theme of the conference is "A Business Case for Business" and focuses on the role that mediation has in supporting the competitiveness of EU businesses, especially those in the IP-intensive economy, by resolving their IP disputes in an efficient manner. efficient and avoiding litigation costs.
The IP Mediation Conference will be held at a particularly important time for the EU IP ecosystem, including the EU IP Offices and EUIPO, most likely in order to strengthen cooperation between the offices, such as through the creation of the new EUIPO Mediation Centre, the recently proposed Regulation on Standard Basic Patents (SEP) and Supplementary Patent Certificate (SPC).
Të gjithë të interesuarit për të marrë pjesë në Konferencë online, duhet të regjistrohen në këtë link   https://euipo.blumm.it/event/ar/787/ip-mediation-conference-nos-uas;   deri më datë 30 shtator 2023.