The General Directorate of Industrial Property (GDIP) of the Republic of Albania implements CP9

 

Today the General Directorate of Industrial Property (GDIP) of the Republic of Albania published a practice paper in relation to the distinctiveness of three-dimensional marks (shape marks) containing verbal and/or figurative elements when the shape itself is non-distinctive in itself.

 

The publication of this practice paper is the outcome of the combined effort of the GDIP and the EUIPO on finding common grounds with the criteria listed under the common communication

distinctiveness of three – dimensional marks (shape marks) containing verbal and/or figurative elements when the shape is not distinctive in itself (CP9). The principles of the practices will be generally applied and aim to cover a large majority of cases.

 

The document, developed within the framework of these entities’ international cooperation activities, aims to increase clarity, transparency, legal certainty and predictability for the benefit of the users and examiners of the IP Offices. It also intends to be a reference for these and all other interested parties.

 

The practice paper provides a clear and comprehensive explanation of the principles on which the practice is based. It will be generally applied by the GDIP and the IP offices of the European Union Intellectual Property Network (EUIPN).

 

The practice paper can be found below both in Albanian and English. The documents are divided into two parts. The first summarises the key messages and statements of the practice principles. The second part provides a clear and comprehensive explanation of those principles.

 

Practice Paper
ENGLISH ALBANIAN
CP9 English version

 

 

 

 

 

CP9 Albanian version

 

The GDIP also published the following practice papers to add clarity to examination practices, available in Albanian and English:

 

  • CP4 – The Scope of Protection of Black and White (B&W) Marks (AL /EN)
  • CP5 Likelihood of Confusion – impact of non-distinctive/weak components in Relative Grounds of Refusal AL / EN
  • CP3 – Relative Grounds of Refusal – Likelihood of Confusion (AL / EN)
  • CP6 – Graphic Representation of Designs (AL / EN)

 

 

 

The General Directorate of Industrial Property (GDIP) of Albania Republic implements CP9.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI) e Republikës së Shqipërisë, publikoi ditën e sotme një praktikë, në lidhje me dallueshmërinë e markave tredimensionale (markave të formës) që përmbajnë elemente verbale dhe/ose figurative kur vetë forma, nuk është dalluese në vetvete (CP9).

 

Publikimi i këtij dokumenti, vjen si rezultat i përpjekjeve të përbashkëta të DPPI dhe EUIPO, për gjetjen e bazave të njëjta, me kriteret e listuara, sipas komunikimeve të përbashkëta – dallueshmëria e markave tre-dimensionale (markat e formës) që përmbajnë elemente verbale dhe/ose figurative, kur forma nuk është dalluese në vetvete (CP9). Parimet e këtyre praktikave, përgjithësisht do të gjejnë zbatim, dhe synojnë të mbulojnë një pjesë të madhe të rasteve.

 

Dokumenti i zhvilluar në kuadër të aktiviteteve të bashkëpunimit ndërkombëtar, të këtyre entiteteve, synon të rrisë qartësinë, transparencën dhe juridike në favor të përdoruesve dhe ekzaminuesve të zyrave të PI-së. Ai synon gjithashtu, të jetë një referencë, për të gjitha palët e interesuara.

 

Ky dokument, ofron një shpjegim të qartë dhe gjithëpërfshirës të parimeve mbi të cilat bazohet praktika. Ai do të zbatohet përgjithësisht nga DPPI dhe zyrat e PI-së të Rrjetit të Pronësisë Intelektuale të Bashkimit Evropian (EUIPN).

 

Dokumentin, mund ta gjeni bashkëlidhur, në shqip dhe në anglisht. Dokumentet ndahen në dy pjesë. E para, përmbledh mesazhet dhe deklaratat kryesore të parimeve të praktikës, ndërsa pjesa e dytë, ofron një shpjegim të qartë dhe gjithëpërfshirës të këtyre parimeve.

 

Practice Paper
ENGLISH ALBANIAN
 

CP9 EN Albania

 

 

CP9 Albania version

 

DPPI publikoi gjithashtu dokumentet praktike të mëposhtme, për të shtuar qartësi në praktikat e ekzaminimit, të disponueshme në gjuhët shqip dhe anglisht:

 

  • CP4 – Qëllimi i mbrojtjes së shenjave bardhë e zi (B&W) (AL / EN)
  • CP5 Mundësia e Konfuzionit – ndikimi i komponentëve jo dallues/të dobët në bazat relative të refuzimit (AL / EN)
  • CP3 – Bazat relative të refuzimit – Mundësia e konfuzionit (AL / EN)
  • CP6 – Paraqitja grafike e dizajnëve (AL / EN).