Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit u finalizua në kuadër të Projektit Twinning të Bashkimit Europian  në fushën e pronësisë intelektuale, si dhe në zbatim të planit të aktiviteteve të parashikuara, ku Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale është përfituese kryesore.
 Kjo marrëveshje u nënshkrua në funksion të krijimit të një klime bashkëpunuese midis zyrave, në çështje që lidhen me përfitimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në sistemet respektive ligjore kombëtare.